20. juli 2024

Reisevilkår

Påmelding og betaling

Meld deg på per e-post eller telefon. Etter påmelding vil du motta en faktura med et depositum på kr 600 med forfall etter 10 dager. Restbeløpet forfaller til betaling 30 dager før avreise. Innbetalt faktura gjelder som deltakerbevis.

Avbestilling

Følgende regler gjelder for avbestilling: Mer enn 30 dager før avreise: Arrangøren beholder et administrasjonsgebyr på kr 250 per person. F.o.m. 30 dager t.o.m. 15 dager før avreise: Arrangøren beholder innbetalt depositum på kr 600 per person. Er turen fakturert i sin helhet, vil avbestillingsgebyret være lik depositumet. F.o.m. 14 dager t.o.m. fire dager før avreise: Arrangøren vil belaste 50 prosent av turens pris.

Ved avbestilling f.o.m. tre dager før avreise, uteblivelse eller om kunden mangler nødvendige papirer for å gjennomføre turen: Arrangøren vil belaste 100 prosent av turens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom/lugar/leilighet har arrangøren rett til å ta tillegg for de resterende personene i henhold til gjeldende prislister.

Avbestilling på grunn av sykdom etc

Avbestillingsbeskyttelse er inkludert i de fleste helårsreiseforsikringer. Sjekk dette med ditt forsikringsselskap, eller se: www.europeiske.no

Bestillingens omfang

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og de reisende. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser skal dette bekreftes skriftlig. Arrangøren forbeholder seg retten til at den avtalte pris justeres opp eller ned. Prisendringen kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelsen og avreise skjer endringer i transportomkostninger,herunder drivstoffpriser,offentlige skatter og avgifter, eller endringer i valutakurser. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesummen gir kunden rett til å gå fra avtalen uten omkostninger. Kunden skal meddeles skriftlig senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning er gyldig. Heving av avtalen må være gjort kjent for arrangøren senest 7 dager etter prisøkningen.

Partenes rett til avlysning/kansellering

Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere en tur dersom en eller flere av følgende punkter inntreffer:

 • For få påmeldte (minimum 20 personer). Avlysningen må i så fall meddeles kunden senest 20 dager før avreise. For turer med inntil 6 dagers varighet, må avlysningen meddeles kunden 10 dager før avreise.
 • Det inntreffer forhold utenfor arrangørens kontroll (force majeure), så som krig, krigsbistand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter eller begivenheter av liknende karakter.
 • Forhold på destinasjonen som gjør det utilrådelig å reise p.g.a. risiko for kundens liv og helse.
 • Forhold på destinasjonen som gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.

Kundens rett til å annulere før avreise

Kunden kan annulere deltakelse på turen før avreise hvis: Avreisen forsinkes med mer enn 20% av turens varighet. Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt. Det på eller i nærheten av destinasjonen de siste 14 dagene før avreise oppstår krigstilstand, naturkatastrofe, epidemier eller andre inngripende hendelser, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold vil ha innvirkning på turen. Ved vurdering av opphevingsgrunn legges det vekt på norske myndigheters syn. Prisendring på mer enn 10%.

Partenes plikter

 1. Arrangørens plikter
  Arrangøren plikter å gjennomføre turen i samsvar med avtalen med kunden, og å gjøre kunden oppmerksom på reisevilkårene. Arrangøren skal i de tilfeller det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som kan forstås som betydningsfulle for kunden.
 2. Kundens plikter
  Reisen skal være betalt før avreise. Kunden plikter å rette seg etter de ordensbestemmelser og anvisninger som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren og andre som har ansvar i forbindelse med gjennomføringen av turen. Dersom kunden grovt tilsidesetter sine plikter,kan vedkommende nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen. Retur må i slike tilfeller foretas for kundens egen regning uten noen form for ansvar for arrangøren. Kunden har da ikke rett til tlbakebetaling fra arrangøren, og kan gjøres erstatningsansvarlig hvis denne med vilje eller grov uaktsomhet påfører arrangøren tap. Personen som foretar en bestilling på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at de(n) reisende kan oppfylle ovennevnte bestemmelser og klare seg på egen hånd. Er kunden ikke selvhjulpen, anbefales det å reise med ledsager, da arrangørens representanter ikke har kapasitet til å yte særskilt assistanse. Kunden plikter å gløre opp ekstra regninger som blir pådratt underveis, f.eks. minibar og telefon. Blir slike regninger belastet arrangøren, viderefaktureres kunden med et gebyr på kr 100,-. Kunden skal sørge for å ha med deltakerbevis, gyldig pass, eventuelle visum, forsikringer, helsetrygdkort og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre turen,samt nødvendige medisiner. Arrangøren henviser kunder med utenlandsk pass til det respektive lands ambassade eller Utenriksdepartementets visumavdeling.

Mangler, tvister, klager:

 1. Mangler etter avreise
  Det foreligger mangler ved turen dersom kunden ikke mottar de ytelser som inngår i turens pris, eller ytelsene har en dårligere kvalitet enn avtalt. Følgende anses normalt ikke som mangler: Avvik fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen. Avvik fra forventninger som kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren. Unormale vær og andre naturgitte forhold som arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til før avreise. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reise med varighet over 8 døgn.
  Om forsinkelsen/endringen i avgang-/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.
  Forhold som skyldes kundens egen forsømmelse.
 2. Retting av mangler
  Kunden kan kreve en mangel rettet, hvis dette ikke medfører uforholdsmessige ulemper og/eller kostnader for arrangøren i forhold til manglens betydning for kunden. Arrangøren har rett til å korrigere manglen hvis dette blir tilbudt kunden i forbindelse med klagen. Kunden kan motsette seg slik korrigering hvis det er rimelig grunn til det. Kunden kan kreve dekket eventuelle utgifter vedkommende har hatt ved selv å rette opp mangler, dersom de er rimelige. Dersom kunden ikke får den avtalte innkvartering, plikter arrangøren å tilby et likeverdig eller bedre alternativ. Dersom manglen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har kunden rett på skjønnsmessig prisavslag. Dette gjelder ikke når manglen skyldes force majeure.
 3. Kompensasjon
  Arrangøren forplikter å kompensere kunden tap som påføres ved skade eller ulempe, dersom dette er en følge av at arrangøren ikke oppfyller sin del av avtalen. Kompesasjonsplikten gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at skaden eller ulempen ikke kan bebreides arrangøren og dennes medarbeidere, eller at ingen kunne avverge hendelsen. Kunden plikter til å begrense tapet så godt som mulig. Kompensasjon skal gis når kunden anses å ha rett til å oppheve avtalen.
 4. Tvister
  Hvis det mellom arrangør og kunde oppstår uenighet om forståelsen av de alminnelige reisevilkårene og arrangørens egne vilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan kunden bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser, Postboks 2924,Solli, 0230 Oslo, innen 4 uker etter endelig svar fra arrangøren, og denne har opplyst om fristen.
 5. Klager/klagefrister
  Hvis kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til avslag i pris eller godtgjørelse, er vedkommende pliktet til å gi arrangørens representant beskjed om dette omgående og på stedet. Kommentarer på innleverte spørreskjema (fra arrangør) anses ikke som en skriftlig klage. For øvrig må klager være fremsatt skriftlig senest 1 måned etter reisens avslutning med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge fristen. Både kunden og arrangøren kan bringe Reklamsjonsnemndas avgjørelse inn for alminnelige domstoler. Ved avtaleinngåelse godtar kunden Oslo,Stavanger eller Kristiansand Byrett som Verneting. Hvert søksmål mot arrangør eller agent reguleres etter norsk rett. For øvrig vises det til Alminnelige vilkår for pakkereiser utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerombudet fra 1997. Det er overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier. Fondet kan kontaktes på følgende adresse: Bergelandsgate 16, 4012 Stavanger. Fullstendige reisevilkår er basert på Lov om pakkereiser av 25.08.1995 med forskrifter.

Berg Skysstasjon AS, Postboks 507, 2203 Kongsvinger
Telefon: 900 95 208, 908 79 105
E-post: berg@sysadmin